LABRADOR EXTRA 50 EC 1L Zobacz większe

LABRADOR EXTRA 50 EC 1L

Nowy produkt

Labrador Extra 50 EC jest herbicydem wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego oraz buraka cukr Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaklasyfikowana do grupy A.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej: 

chizalofop-p-etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) (5,42 %).

OPIS DZIAŁANIA

Labrador Extra 50 EC jest herbicydem wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego oraz buraka cukr Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaklasyfikowana do grupy A.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Labrador Extra 50 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie po wzejściu chwastów. Środek Labrador Extra 50 EC pobrany przez liście, przemieszczany jest do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po upływie około 7 dni, a pełny efekt działania w zależności od przebiegu pogody jest widoczny po około 2-3 tygodniach. Niska temperatura wydłuża efekt działania środka, a chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści.

Dawka 0,75 l/ha:

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, samosiewy zbóż

Chwasty średnioodporne: perz właściwy

Chwasty odporne: życica trwała

Dawka 1,5 l/ha:

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, samosiewy zbóż, życica trwała

Dawka 2,0 l/ha:

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy zbóż, życica trwała

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

Termin stosowania:

– jesienią gdy rzepak wykształcił co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12) lub

– wiosną, po ruszeniu wegetacji, ale nie później niż do początku fazy rozwoju pąków kwiatowych (fazy „zielonego pąka”) (BBCH 50).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak cukrowy (plantacje produkcyjne)

Termin stosowania: środek stosować gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Labrador Extra 50 EC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

– w okresie suszy,

– na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,

– gdy temperatura powietrza przekracza 27*C,

– przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,

– podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne zwłaszcza jednoliścienne.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać uprawy mechanicznej przez miesiąc.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Rzepak ozimy – 60 dni

Burak cukrowy – 110 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

- w dobrze wentylowanym miejscu,

- w szczelnie zamkniętym pojemniku,

- z dala od źródeł ciepła,

- w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0 - 30*C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne.

W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.

W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Pliki do pobrania