NURELLE D 550 EC 1L Zobacz większe

NURELLE D 550 EC 1L

Nowy produkt

NURELLE D 550 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, pszenicy jarej i rzepaku ozimego. Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) - 500 g/l (45,66%),

cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 50 g/l (4,56%).

Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną:

Solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory lekkie aromatyczne.

Niskowrząca benzyna – niespecyfikowana.

OPIS DZIAŁANIA

NURELLE D 550 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, pszenicy jarej i rzepaku ozimego. Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej naci ziemniaczanej.

Zalecana ilość wody: 400 – 800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica jara

Mszyce 

Termin stosowania: środek stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-77).

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak ozimy

Chowacz brukwiaczek (zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza również pierwsze naloty słodyszka rzepakowego) 

Termin stosowania: opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika. Nie stosować w czasie kwitnienia rzepaku.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie.

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)

Termin stosowania opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia rzepaku ozimego.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W celu uniknięcia wystąpienia zjawiska odporności środek stosować tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym. W razie konieczności wykonania kolejnego zabiegu, stosować środki o odmiennym mechanizmie działania z innej grupy chemicznej.

2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 15-25°C.

3. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający w dawce zalecanej dla tego środka.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Nie wydychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Dokładnie umyć odkryte części ciała po użyciu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.

Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (w tym spadź).

W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

ziemniak – 21 dni

pszenica jara – 60 dni

rzepak ozimy – 21 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,

− z dala od źródeł ciepła. Palenie wzbronione.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

W przypadku pożaru: Użyć rozpylonej wody lub piany gaśniczej do gaszenia.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W

PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Pliki do pobrania