Artea 330EC 20l Zobacz większe

Artea 330EC 20l

Nowy produkt

ARTEA 330 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

Środek Artea 330 EC stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

propikonazol - związek z grupy triazoli – 250 g w 1 litrze środka (22,40%).

cyprokonazol - związek z grupy triazoli – 80 g w 1 litrze środka (7,16%).

OPIS DZIAŁANIA

ARTEA 330 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. Środek Artea 330 EC stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenica jara.

Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia pszenicy ozimej i jarej.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

Mączniak prawdziwy, rdza karłowa, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy 1-go kolanka do początku fazy kłoszenia jęczmienia ozimego i jarego.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime

Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia pszenżyta ozimego.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto jare

Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia pszenżyta jarego.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Żyto

Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia żyta. Środek Artea 330 EC można stosować w mieszaninie ze środkami Olympus 480 SC i Amistar 250 SC.

Pszenica ozima

Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści.

Mieszanina ze środkiem Amistar 250 SC:

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:

Artea 330 EC – 0,4 l/ha + Amistar 250 SC – 0,6 l/ha.

Mieszanina ze środkiem Olympus 480 SC:

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:

Artea 330 EC – 0,4 l/ha + Olympus 480 SC – 2,0 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Artea 330 EC – 0,4 l/ha + Olympus 480 SC – 1,75–2,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek środka Olympus 480 SC stosować przy dużym nasileniu chorób.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia pszenicy ozimej.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime

Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści.

Mieszanina ze środkiem Amistar 250 SC:

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Artea 330 EC – 0,4 l/ha + Amistar 250 SC – 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia pszenżyta ozimego.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy

Mączniak prawdziwy, rdza karłowa, rynchosporioza, plamistość siatkowa jęczmienia.

Mieszanina ze środkiem Amistar 250 SC:

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Artea 330 EC – 0,4 l/ha + Amistar 250 SC – 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy 1-go kolanka do początku fazy kłoszenia jęczmienia ozimego.

Żyto

Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.

Mieszanina ze środkiem Amistar 250 SC:

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Artea 330 EC – 0,4 l/ha + Amistar 250 SC – 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia żyta.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych pszenicy, zalecany termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka.

2. W warunkach silnego zagrożenia pszenżyta fuzariozą kłosów zabieg można wykonać po zakończeniu kwitnienia. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka.

3.Zabieg środkiem Artea 330 EC wykonywać w temperaturze powyżej 12*C.

4. W celu zapobiegania możliwości pojawienia się zjawiska odporności grzybów chorobotwórczych, środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Przeciwskazania

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto – 40 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

− w temperaturze 0*C - 30*C,

− w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, w pojemniku szczelnie zamkniętym.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat produktów i ich stosowania, prosimy o zapoznanie się z etykietą środka ochrony roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Pliki do pobrania